comments

Media

Podagra - Leczenie - Leczenie.mp4
1.32MB
http://www.seeknet.pl/  -  Dna moczanowa, zwana te¿ podagr¹ lub artretyzmem, jest przewlek³¹, bardzo podstêpn¹ chorob¹. Pocz¹tkowo uczy siê bezobjawowo  my partner and i  dodaje znaæ o sobie to, gdy w uk³adzie dosz³o teraz do wielkich zmian chorobowych skutkuj¹cych silnymi atakami bólu jednego czy kilku stawów.
Comments Disabled